Display: visual, text

Česká národopisná společnost

narodopisnaspolecnost.cz [current version]

Informace o společnosti, členství, stanovách, historii. Součástí jsou obsahy Národopisného věstníku od r. 2004, seznam národopisné literatury.

Publisher: Česká národopisná společnost

Český lid

ceskylid.avcr.cz [current version]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [current version]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Kulturní studia

kulturnistudia.cz [current version]

Odborný časopis, zaměřený na kulturní studia. Články zabývající se kulturní antropologií, etnologií a společností.

Publisher: Kulturní studia

Lidé města

lidemesta.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

Lidovákultura.cz

lidovakultura.cz [current version]

Webové stránky s tématikou folkloru a tradiční lidové kultury. Stránky obsahují vyčerpávající seznam institucí zaměřených na etnologii, přehled akcí a odborných materiálů zacílených na uchování a šíření projevů tradiční lidové kultury

Publisher: Národní ústav lidové kultury

Národní ústav lidové kultury

www.nulk.cz [current version]

Výzkumná organizace zajišťující základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti lidové kultury. Zabývá se též tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území celého státu

Publisher: Národní ústav lidové kultury

Odborné texty : Paleoetnologie

paleoetnologie.wz.cz [current version]

Stránky obsahují texty vycházející z Jungovy koncepce persony aplikované na člověka v období gravettienské kultury, dále se věnují otázce hypertrofické tvořivosti a senzitizaci evropského homo erectus. Součástí je také stručný popis antropologického vývoje člověka v období paleolitu. Text je doprovázen ilustracemi

Publisher: Balák, Libor

Studia Ethnologica Pragensia

studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na široce chápané etnologické vědy s důrazem na sociokulturní antropologii, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku.

Publisher: Univerzita Karlova

The Journal of Culture

thejournalofculture.ff.cuni.cz [current version]

Recenzovaný časopis obsahující recenze publikací a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru zaměřené především na antropologickou, etnologickou a kulturně-historickou problematiku.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav etnologie

uetn.ff.cuni.cz/cs/ [current version]

Webové stránky ústavu etnologie, který se zabývá lingvistickou antropologí, folklorem, etnologií konkrétních oblastí, zejména Evropy s důrazem na českou etnologii a její tradice. Informace o ústavu, studiu, výzkumu a vědě.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav etnologie

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie : kritický úvod do rekonstrukcí dávných kultur a nástin základního materiálu pro rekonstrukční etnologie

rekonstrukcepraveku.wz.cz [current version]

Učební materiál pro vysoké školy věnovaný úvodu do rekonstrukční paleoetnologie lidských kultur z období paleolitu. Popsány jsou základní metodiky práce, typologie rekonstrukcí a psychické mechanismy na straně badatele, které mohou zkreslovat výsledky rekonstrukce pravěkých kultur. Text je doprovázen ilustracemi.

Publisher: Balák, Libor

1