Zobrazení: vizuální, textové

Eur-lex : přístup k právu Evropské unie

eur-lex.europa.eu [aktuální verze]

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů

Vydavatel: Úřad pro úřední tisky

Nitrátová směrnice

nitrat.cz [aktuální verze]

Předpis Evropské unie vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Související česká a evropská legislativa, praktické informace

Vydavatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby

1